Algemene Voorwaarden Marathonschema.nl

Bleskensgraaf, 1 november 2019
 

1. De website met de domeinnaam Marathonschema.nl is eigendom van CheckPoint VOF, hierna te noemen CheckPoint. CheckPoint houdt zich o.a. bezig met dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23093396. 

2. In de algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) van het gebruik van een 123-Marathonschema van de website “Marathonschema.nl” wordt verstaan onder “gebruiker”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de een 123-Marathonschema van de website “Marathonschema.nl” gebruikt of opvolgt. 

3. Door aanschaf en/of gebruik van een 123-Marathonschema van de website “Marathonschema.nl” verklaart de gebruiker deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

4. De gebruiker van een 123-Marathonschema, verklaart dat hij voldoet aan de (minimale) startvoorwaarden (vermeld op Marathonschema.nl) voor opvolging van een 123-Marathonschema.

5. De gebruiker van een 123-Marathonschema, verklaart dat hij de antwoorden op de 123-Marathonschemavragen naar waarheid heeft ingevuld.

6. Een 123-Marathonschema is persoonlijk en op maat gemaakt voor de gebruiker.
Herroepingsrecht is voor dit product niet van toepassing.

7. De gebruiker van een 123-Marathonschema, verklaart door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden dat hij/zij in een goede gezondheid verkeert waardoor hardlopen (volgens een 123-Marathonschema) geen gezondheidsrisico’s voor de gebruiker met zich meebrengt. Bij twijfel adviseert CheckPoint de gebruiker zich sportmedisch te laten keuren.

8.  CheckPoint garandeert niet dat 123-Marathonschema’s vrij zijn van fouten en/of gebreken. 

9. CheckPoint is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruik of opvolging van 123-Marathonschema’s van Marathonschema.nl.

10. Het opvolgen van de geadviseerde hardlooptrainingen aangegeven in 123-Marathonschema’s, tips, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door Marathonschema.nl worden verstrekt is geheel de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. CheckPoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vervolgschade van welke aard ook, welke verband houdt met het gebruik en/of opvolgen van geadviseerde hardlooptrainingen aangegeven in 123-Marathonschema’s, tips, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door Marathonschema.nl worden verstrekt. De gebruiker verklaart dat hij CheckPoint vrijwaart van alle schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik en/of het opvolgen van geadviseerde hardlooptrainingen aangegeven in 123-Marathonschema’s, tips, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door Marathonschema.nl worden verstrekt.

11. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en aanbiedingen die op Marathonschema.nl door derde partijen worden getoond.  Hieronder vallen informatie en aanbiedingen die door zakenpartners van CheckPoint worden gepubliceerd in de vorm van advertenties, teksten en afbeeldingen op de website Marathonschema.nl, in e-mail berichten, nieuwsbrieven en via andere communicatievormen. 

12. Bepaalde afbeeldingen en (hyper)links op Marathonschema.nl leiden naar externe websites. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze externe websites worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

13. Alle content in de vorm van tekst en/of afbeeldingen op de website Marathonschema.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker mag de op Marathonschema.nl geplaatste content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan op de eigen personal computer, laptop, tablet en/of mobiele telefoon.  Elke andere vorm van kopiëren en/of vermenigvuldigen door gebruiker van de content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CheckPoint en/of de auteursrechthebbende partijen. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van content van Marathonschema.nl met als doel om deze content schriftelijk of op het internet te publiceren. 

14. Alle content in de vorm van tekst en/of afbeeldingen op 123-Marathonschema’s van de website Marathonschema.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker mag het in PDF-formaat aangeleverde 123-Marathonschema uitsluitend voor eigen gebruik printen en opslaan. Elke vorm van kopiëren en/of vermenigvuldigen door gebruiker van enig content van het 123-Marathonschema is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CheckPoint en/of de auteursrechthebbende partijen. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van enig content van het 123-Marathonschema met als doel om deze content schriftelijk of op het internet te publiceren. 

15. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam. 

16. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op Marathonschema.nl. Door gebruik te blijven maken en door het opvolgen van een 123 -Marathonschema verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van de vernieuwde Algemene Voorwaarden. 

Deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement en de Disclaimer welke zijn weergegeven op elke webpagina van Marathonschema.nl vormen één geheel.